Služby

Rodinné právo

Rodinné právo

Rodinné právo je primárne upravené zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, ale aj v niektorých iných predpisoch upravujúcich procesnú stránku tohto odvetvia práva. Zákon o rodine zakotvuje inštitút manželstva a vzťahy medzi rodičmi deťmi a ostatnými príbuznými. Upravuje tiež náhradnú starostlivosť o dieťa so zreteľom na pestúnstvo, poručníctvo a opatrovníctvo. Právne zakotvuje rôzne druhy vyživovacej povinnosti, najmä medzi manželmi a deťmi, a komplexne rieši otázku určenia otcovstva dieťaťa a jeho osvojenie.

 

V oblasti rodinného práva poskytuje advokát nasledovné právne služby:

 

> rozvod manželstva (poradenstvo, žaloby, súdne zastupovanie)

 

> vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými (poradenstvo, žaloby, spravovanie majetku)

 

>vyživovacie povinnosti (poradenstvo, žaloby o určenie výživného deťom na čas po rozvode manželov dieťaťa, žaloby o zvýšenie výživného na maloleté dieťa, žaloby o príspevok na výživu rozvedeného manžela)

 

> určenie rodičovstva (poradenstvo, žaloby o určenie otcovstva rozhodnutím súdu, žaloby o zapretie otcovstva

 

> iné právne služby

JUDr. Pavol Boroň - advokát, Advokátska kancelária, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: boron@boron.sk , tel. +421 905497682