Služby

Právo nehnuteľností

Právo nehnuteľnostrí

Pozemkové právo je právnym odvetvím, ktoré upravuje akékoľvek právne úkony týkajúce sa nehnuteľností. Pod nehnuteľnosti patria pozemky a stavby. Stavbou sa od čias rímskeho práva rozumie akákoľvek budova spojená so zemou pevným základom. Právnu úpravu pozemkového práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v zákone SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v zákone NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v zákone NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v zákone NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, v zákone č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, v zákone č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Právnu úpravu vzťahov k nehnuteľnostiam obsahuje vo viacerých ustanoveniach taktiež zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ale aj iné právne predpisy.

 

V oblasti pozemkového práva poskytuje advokát nasledovné právne služby:

 

> majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností (príprava podkladov na nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním podľa Notárskeho poriadku, zabezpečovanie výpisov z listov vlastníctva a z katastrálnych resp. pozemkových máp, zabezpečovanie dedičských rozhodnutí týkajúcich sa nehnuteľností zo súdov alebo z iných štátnych orgánov napr. zo štátnych archívov, zabezpečovanie zápisov dedičských rozhodnutí týkajúcich sa nehnuteľností v katastri nehnuteľností)

 

> vypracúvanie zmlúv podľa rôznych právnych predpisov týkajúcich sa nehnuteľností

(napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, nájomné zmluvy na pozemky alebo budovy)

 

> komplexné právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva zahŕňajúce prípravu podkladov pri dodatočnom dedičskom konaní novoobjaveného nehnuteľného majetku, úpravu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam podľa zákona č. 141/1950 Zb. stredného Občianskeho zákonníka a uhorského obyčajového práva

 

> zabezpečovanie právnych služieb vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu a k pozemkovým úradom,

 

vypracúvanie zmlúv o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, prevody družstevných podielnických listov

JUDr. Pavol Boroň - advokát, Advokátska kancelária, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: boron@boron.sk , tel. +421 905497682