Služby

Právo nehnuteľností

Správne právo

Správne právo patrí medzi najrozsiahlejšie odvetvia slovenského práva, ktoré upravuje vzťahy v oblasti verejného práva medzi rozličnými subjektami týchto vzťahov. Vystuúpujú v nich fyzické osoby, rôzne právnické osoby (súkromné, štátne, verejnoprávne, samosprávne, sui generis). Tieto právne vzťahy sú regulované rozličnými právnymi normami, pričom správne konanie je všeobecne upravené zákonom č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, ale aj osobitnými konaniami ako sú napr. katastrálne konanie, bankové konanie, stavebné konanie.

 

V oblasti správneho práva poskytuje advokát nasledovné právne služby:

 

> právne poradenstvo

 

> vypracúvanie právnych stanovísk a analýz

 

> zastupovanie pred súdmi vo veciach správneho práva, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, zastupovanie pred orgánmi samosprávy (obce a mestá)

 

> poskytovanie právnych a iných odborných služieb vo veciach prípravy akýchkoľvek dokladov potrebných pre začatie územného konania a stavebného konania

 

> poskytovanie právnych a poradenských služieb pre obce a mestá

 

> poskytovanie právnych služieb občano m a firmám v akomkoľvek konaní alebo pri riešení právnych problémov pred štátnymi orgánmi, špecializovanými orgánmi štátu, pred orgánmi samosprávy (obce a mestá)

 

> poskytovanie právnych služieb v správnom konaní, katastrálnom konaní, bankovom konaní, stavebnom konaní a v iných osobitných konaniach platných v správnom práve

JUDr. Pavol Boroň - advokát, Advokátska kancelária, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: boron@boron.sk , tel. +421 905497682