JUDr. Pavol Boroň - Advokátska kancelária

Je pripravený poskytnúť kompletný právny servis právnickým osobá m a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí vykonávajú alebo chcú vykonávať svoje obchodné aktivity pri podnikaní na Slovensku alebo v zahraničí. JUDr. Pavol Boroň – advokát poskytuje svoje právne služby pre klientov – fyzické osoby vo všetkých oblastiach práva súvisiacich s ochranou ich majetkových alebo osobných práv.

 

JUDr. Pavol Boroň sa od roku 1985 venuje majetkovoprávnym usporiadaniam nehnuteľností, a to aj podľa uhorského obyčajového práva platného na Slovensku do roku 1950. V rokoch 1993 až 1999 pôsobil ako riaditeľ Legislatívneho a právneho odboru Národnej banky Slovenska, takže radí aj v oblasti bankového a finančného práva. V rokoch 1994 až 1999 bol členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, preto poskytuje právnu pomoc aj v oblasti tvorby zákonov a iných právnych predpisov.

 

JUDr. Pavol Boroň poskytuje právne služby v rôznych oblastiach práva. Napriek tomu sa ako väčšina advokátskych kancelárií aj on špecializuje na určité právne oblasti, a to najmä na občianske právo, obchodné právo, rodinné právo, pozemkové právo a správne právo.

 

JUDr. Pavol Boroň ponúka svoje právne služby klientom taktiež v oblastiach pracovného práva a rodinného práva. Zastupuje klientov pri ochrane ich práv v pracovnoprávnych vzťahoch, v rozvodových konaniach, v konaniach o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako i v konaniach týkajúcich sa starostlivosti o maloleté deti, najmä úpravy výživného na dieťa a styku rodiča s dieťaťom.

 

Advokátska kancelária

JUDr. Pavol Boroň

advokát mobil:

974 01 Banská Bystrica

Dolná 52

Slovensko

e-mail: boron@boron.sk

+421 905 497 682

( Cell Phone)

 

 

JUDr. Pavol Boroň - advokát, Advokátska kancelária, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica,
e-mail: boron@boron.sk , tel. +421 905497682